YAZIM KURALLARI

Sempozyuma gönderilecek çalışmaların aşağıda belirtilen yazım kurallarına ve diğer koşullara uygun bir şekilde hazırlanarak www.cinearji.com adresindeki sempozyum sayfası üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Sempozyuma gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir kongre dergi vb. yere gönderilmemiş olmalıdır. Sempozyum için gönderilen metinlerle ilgili tüm sorumluluk metin yazarlarına aittir.

 

TAM METİN GENEL KURALLAR

Gönderilecek metinler MS Word programında, dik A4 sayfa boyutunda, Calibri yazı karakteri ile 11 punto, bir buçuk satır aralığı ile yazılmış olmalıdır.

Metinlerin sayfa kenar boşlukları 2,5 cm olmalı, iki yana yaslanmalı, paragraf başı için girinti yapılmamalı ve paragraf araları 1 satır boşluk verilerek belirginleştirilmelidir.

Sayfa numaralandırma kesinlikle yapılmamalıdır.

Dipnotlar 9 punto olarak tek satır aralığı ile yazılmalı, dipnotlar arası boşluk bırakılmamalıdır.

Yazar isimleri başlık altında, yazar bilgileri ise yıldızlı dipnotta (*) unvan, kurum, e-posta adresi şeklinde belirtilmelidir.

Metin içinde yapılacak numaralandırma ya da madde işaretleri için soldan 1 cm girinti bırakılmalıdır.

 

ANA VE ALT BAŞLIKLARIN YAZIMI İÇİN GEREKLİ KURALLAR

Ana başlıkların tamamı büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır.

Ana başlıkları yazarken girinti yapılmamalıdır.

Ana başlıklara harf ya da numara verilmemelidir.

Alt başlıktaki sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde, sola dayalı ve başlığın tamamı koyu yazılmalıdır.

Alt başlıklara numara verilmemeli, ikinci düzey alt başlık sözcüklerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, sola dayalı, italik ve koyu yazılmalı; üçüncü düzey alt başlık yine ilk harfleri büyük olacak şekilde, sola dayalı koyu olmayacak şekilde italik yazılmalıdır.

 

 

TABLO, GRAFİK, ŞEKİL VE RESİMLERİN GÖSTERİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

Her tablo, grafik, şekil ve resim metin içinde bahsi geçen sayfada gösterilmelidir.

Tablo, grafik, şekil ve resimler renkli baskıya uygun şekilde düzenlenmeli ve baskı kalitesi gözetilerek yüksek çözünürlüklü kullanılmalıdır.

Tablo, grafik, şekil ve resimlerin başlığı bulunmalı ve numaralandırılmalıdır. Bu başlık ve numaralar ortalı şekilde, baş harfleri büyük, 11 punto olarak koyu yazılmalıdır. İçerisine yazılacak bilgiler 9 punto olmalıdır.

 

ATIF/ALINTI VE KAYNAKÇA GÖSTERİM KURALLARI

Metinde atıf/alıntı yapılırken ve kaynakça oluşturulurken APA kuralları esas alınmalıdır. Kurallar için ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/

Alıntı yapılan her çalışma kaynakçada yer almalı, kaynakçada yazılı olan her çalışma metnin ilgili yerinde atıf yapılarak gösterilmelidir.

Kaynakça metnin sonunda ana başlık olarak belirtilmeli ve asılı paragraf biçimi seçilerek düzenlenmelidir.

Metinde ek verilmesi halinde her bir ek ayrı sayfada olacak şekilde kaynakçadan sonra verilmeli, “EK” başlığı büyük harflerle, koyu ve sola dayalı olarak yazılmalı, ayrıca numaralandırılmalıdır. Ek başlığındaki her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Örneğin; EK 1: Ek Başlığı.

Kaynakça hazırlanırken atıfta bulunulan yazarların soyadı üzerinden alfabetik sıra izlenmelidir.  

 

Metin içi kaynak gösterirken, alıntılanan ifadeden sonra parantez içinde yazarın/yazarların soyadı, eserin tarihi ve sayfa numarasına yer verilmelidir.

  1. a) Yazar, belirli bir cümle, kavram ya da paragraf için “………….” şeklinde tırnak içinde alıntılama yaptığında (Aslan, 2005: 14) olarak kullanılır.
  2. b) Yazarın alıntılama yaptığı birden fazla araştırma olması durumunda, yazarların soyadı sırasına göre atıf yapılmalıdır. Yazarların soyadları arasına virgül konur: (Aslan, 2015; Batmaz, 2018; Ulusoy, 2019).
  3. c) Yazar, yararlandığı kaynağın belirli bir bölümünü kullanırsa, (Aslan, 2015: 13-25) ya da (Aslan, 2015: 13, vd.) olarak gösterilmelidir.

 

Tek Yazarlı veya Editörlü Kitap

Metin içi kaynak gösterirken, parantez içinde yazarın/yazarların soyadı, kitabın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası yazılır. Kaynakçada ise yazar bilgisi ile kitabın başlığı yazıldıktan sonra yayınevi bilgilerine yer verilmelidir.

Metin İçinde: (Aladağ, 2010: 45) veya sadece (Aladağ, 2010). (Cline, 2005: 12) veya (Cline, 2005).

Kaynakçada: Yazar, A. A. (Yıl). Eserin Başlığı. Yayınevi: Yer.

Aladağ, M. (2010). 21.Yüzyılda Pazarlama Teknikleri. Ankara Üniversitesi Yayınları: Ankara.

 

Kitapta Bir Bölüm

Metin içi kaynak gösterirken, parantez içinde yazarın/yazarların soyadı, kitabın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası yazılır. Kaynakçada ise editör/derleyen bilgisi ile kitabın başlığı yazıldıktan sonra parantez içinde ilgili bölümün sayfa aralığı yazılmalıdır. 

Metin içinde: (Önal, 2018: 264) veya sadece (Önal, 2018). 

Kaynakçada: Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (Yıl). “Eserin Başlığı”. Adın Baş Harfi. Soyad (ed). içinde Kitap ismi. (s. sayfa numaraları). Yayınevi: Yer.

Önal, Hülya. (2018). “Gangsters in Turkish Cinema”. G. Larke-Walsh (ed.). içinde A Companion to the Gangster Film. (pp.262-282).Wiley Blackwell.

 

İki Yazarlı veya Editörlü Kitap

Bu tür atıflarda metin içinde yazarlar arasına “ve” eklenmelidir. Kaynakçada ise, yazarlar arasına Türkçe kaynaklar için “ve”, İngilizce kaynaklar için ise “and” eklenir. Kaynakçada editör/derleyen bilgisi tarihten önce yazılmalıdır.

Metin İçinde: (Mutlu ve Sağlık, 2012: 23) veya sadece (Mutlu ve Sağlık, 2012). (Hill ve Song, 2018: 32) veya sadece (Hill ve Song, 2018)

Kaynakçada: Mutlu, C. ve Sağlık, D. (Ed.). (2012). Güncel Gelişmeler Işığında Liderlik. Eski Yayınevi: Ankara.

 

Çok Yazarlı Kitaplar (Üç veya Daha Fazla Yazarlı)

Metin içi kaynak gösterilirken, ilk yazarın soyadından sonra “vd.” eklenmelidir. Kaynakçada ise tüm yazarların bilgilerine yer verilir.

Metin içinde: (Tuna vd., 2000: 28) veya sadece (Tuna, vd., 2000).

Kaynakçada: Tuna, P., Kalın, A., Gerçek, C. ve Güneş, S. (2000). Oyun Teorisi. Ekin Yayınları: Bursa.

 

Yazarı Belli Olmayan Kitaplar

Metin içi kaynak gösterilirken, parantez içerisinde yazarın adı yerine eserin adı yazılmalıdır. Kaynakçada ise, alfabetik sıralamada kaynak adı esas alınarak, varsa cilt ve baskı sayısına tarihten önce yer verilmelidir.

Metin İçinde: (Danıştay 8.Dairesi Kararları, Cilt 5, 2001).

Kaynakçada: Danıştay 8.Dairesi Kararları, (Cilt 3). (1985). İstanbul: Türkiye İş Bankası.

 

Yazarı Kurum veya Kuruluş Olan Kitaplar

Metin içi kaynak gösterilirken, yazar adı yerine kurum veya kuruluşun adı yazılmalıdır. 

Metin İçinde: (TÜİK, 2007: 11) veya sadece (TÜİK, 2007)

Kaynakçada: Bölgesel Veriler, (2007). Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK).

 

Çok Ciltli Kitaplar

Kaynakçada, birden fazla ciltten oluşan eserlerde cilt sayısı eser adından sonra parantez içinde verilmelidir.

Metin İçinde: (Menekşe, 2014: 45) veya sadece (Menekşe, 2014).

Kaynakçada: Menekşe, E. (2014). Klasik Türk Edebiyatında Öyküler (4 Cilt). Bor Yayınları: İstanbul.

Çeviri Kitaplar

Çevirmen ya da çevirmenlerin isimleri kaynakçada eser adından sonra yazılmalıdır. Bir kitap bölümü çevrilmişse, kaynakçada kitabın editörüne de yer verilmesi gerekmektedir.

Metin içinde: (North, 2009: 21) veya sadece (North, 2009).

Kaynakçada: North, M. (2001). The chronicler’s history. H. G. M. Williamson (trans.). David A. Clines and Philip R. Davies (eds.). Sheffield Academic Press: U.S.A.

 

Süreli Yayınlar (Makaleler)

Süreli yayınlara atıf yapıldığında makale adı kaynakçada tırnak içinde yazılır. Makalenin geçtiği süreli yayının adı ve diğer bilgiler şu sıralamayla eklenir; Yazar Soyadı, Adı. (Yıl). “makalenin adı”. Derginin adı, Cilt Sayı, sayfa aralığı.

Metin içinde: (Gürbüz, 1999: 89) veya sadece (Gürbüz, 1999).
Kaynakçada: Gürbüz, Ç. (1999). “Sosyal değişim”. Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 184-188. (varsa Doi numarası).

 

Kongre ve Sempozyum Bildirileri

Yayınlanmış kongre ve sempozyum bildirilerinde atıf ve kaynaklar “süreli yayın” gibi gösterilir. Yazar, A. A. (Yıl). Bildiri ya da poster başlığı, Sempozyum adı, Tarih, Yer bilgisi. Sayfa no.

Metin İçinde: (Adil vd., 1995: 48) veya sadece (Adil, vd., 1995).

Kaynakçada: Adil, Ö., Günay, T. ve Güzel, B. (2008). “Öğretmen adaylarının öğrenciye yönelik tutumları ile öğrenci başarısı”, V. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 3-5 Haziran 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. 115-120.

 

Ansiklopedi Maddeleri

Ansiklopedilerden alınan bilgilere kaynakçada yer verilirken, ansiklopedi ismi ve varsa editörüne yer verilir.
Metin içinde: (Frost, 2001: 525) veya sadece (Frost, 2001).

Kaynakçada: Frost, A. (2001). Religion. Encylopedia of religion. Daniel A. Stout (ed.). New York: Routledge.

 

Yayımlanmamış Bilimsel Tezler

Yayımlanmamış bilimsel tezler kaynakçada şu şekilde gösterilmelidir; Yazar, A. (Yıl). Tez Adı. YL/Dok. Tezi, Üniversite Adı, Enstitü adı, Şehir.

Metin İçinde: (Durgun, 2012: 45) veya (Durgun, 2012).
Kaynakçada: Durgun, P. (2012). Sosyo-Ekolojik Gelişmeler Perspektifinde Kırsal Turizm Algısının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale.

 

Elektronik Kaynaklar

Elektronik kaynaklardan atıfta bulunulurken kaynakçada erişim tarihine yer verilmelidir.

Metin İçinde: (MEB, 2008: 125) veya sadece (MEB, 2008)

Kaynakçada: MEB (2008). Karşılaştırmalı eğitim programları. Fen Lisesi öğretim programı (s. 209-239) Erişim: 12 Ağustos 2008, http://dogm.meb.gov.tr/www/ogretim- programlari/icerik/14.

 

Raporlar

Metin içinde: (TCMB, 2012: 5) veya sadece (TCMB, 2012)

Kaynakçada: TCMB (2012). Yıllık rapor. Erişim:10 Haziran 2012, http://www.tcmb.gov.tr.

 

Sesli ve Görüntülü Kaynaklar

Metin İçinde: (Akın, 2005).

Kaynakçada: Akın, F. (Yönetmen). (2005). Anadolu Ezgileri [Film]. İstanbul: NBC.

 

İnternet Sitesi

İnternet sitelerinden atıfta bulunulurken, kaynağın tarihi bilinmiyorsa “t.y.” ifadesi kullanılmalıdır.
Metin içinde: (“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi”, t.y.), (“İnternette 1 saniyede neler oluyor?”, 2017)
Kaynakçada: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. (t.y.). Misyon, vizyon ve http://comu.edu.tr/hakkinda/misyonvizyondegerler

İnternette 1 saniyede neler oluyor? (2017, 4 Ocak). Erişim adresi: http://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/internette-1-saniyede-neler- oluyor, XUH_UVqM80GODfAK20z Q/mfBzmt1kgUm2CCL1b5iFfg